Governance

De Raad van Toezicht en de directie vinden goed ondernemingsbestuur (corporate governance) van groot belang. Het helpt Domesta om slagvaardig, beheerst en transparant te handelen. Daarom onderschrijven we de principes uit de Governancecode voor woningcorporaties.

Deze code bevat normen voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. In het verlengde hiervan wordt ook de honoreringscode commissarissen woningcorporaties en de sector brede beloningscode bestuurders woningcorporaties nageleefd en kent zij een integriteitscode.

De code is een stelsel van activiteiten en maatregelen dat richting geeft voor verbetering van onze kwaliteiten, het afleggen van verantwoording en het bieden van transparantie. Het naleven van de principes is ook van belang bij het aantrekken, binden en behouden van commissarissen, bestuurders en medewerkers. Wij gebruiken de codes als een stimulans voor de ontwikkeling van een juiste en betrokken houding bij de medewerkers van Domesta.

Naast de code kennen wij ook statuten, een reglement RvT en een directiereglement. Domesta is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). De Raad van Toezicht van Domesta houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken, vanuit de vastgestelde en goedgekeurde visie en ambitie van Domesta. De toezichthouders geven gevraagd en ongevraagd advies aan de directie voor het bewerkstelligen van een goed bestuur van de stichting. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn uitgewerkt in het reglement Raad van Toezicht. De beloning van directie en commissarissen voldoen aan de honoreringscode VTW (WNT2). Meer over de beloning lees je in ons jaarverslag.

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op de integriteit van beleid en beheer van het volkshuisvestelijk vermogen door woningcorporaties. Bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties (MIW) van de Aw kun je terecht als je vermoedt dat er sprake is van fraude met het vermogen van een woningcorporatie. Je kunt ook bij het meldpunt terecht als je vermoedt dat er sprake is van zelfverrijking door medewerkers, management, bestuurders of de Raad van Toezicht van woningcorporaties. 

De accountant speelt een belangrijke rol bij corporate governance binnen Domesta. BDO kreeg in 2017 de opdracht de boekjaren 2017 t/m 2019 te controleren. Het eerste jaar van controle was 2010. De belangrijkste taak is het uitvoeren van assurance-opdrachten zoals de controle van geconsolideerde jaarrekeningen. De accountant heeft tot taak om een verklaring af te geven bij de jaarrekening. De accountant is op aanvraag aanwezig bij de vergaderingen van de auditcommissie en minimaal eenmaal per jaar bij de RvT-vergadering (vaststelling van de jaarrekening).