Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (Raad) houdt intern toezicht op de directie en de algemene gang van zaken binnen Domesta. Belangrijkste uitgangspunt daarbij is het bewaken van de balans tussen de volkshuisvestelijke doelen van Domesta en de financiële kaders.

Relevante onderdelen van het toezichtkader zijn:

  • de begroting en meerjarenbegroting
  • het ondernemingsplan
  • het treasurystatuut en het treasury jaarplan
  • de uitgevoerde risicoanalyse

Leden Raad van Toezicht

  • F.C. van den Berg, voorzitter RvT en lid van Commissie Wonen en Remuneratiecommissie

  • G. Erents, vice-voorzitter RvT, lid Auditcommissie en voorzitter Remuneratiecommissie

  • G. Evenhuis (zetel namens huurders), lid Commissie Wonen

  • A. Aachiche, voorzitter Auditcommissie

  • L.H.J.M. Sanders (zetel namens huurders), voorzitter Commissie Wonen